טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Button
Default Button
עותק
<!-- Default Button --><a class="btn btn-primary" href="#">Primary</a><a class="btn btn-secondary" href="#">Secondary</a><a class="btn btn-success" href="#">Success</a><a class="btn btn-danger" href="#">Danger</a><a class="btn btn-warning" href="#">Warning</a><a class="btn btn-info" href="#">Info</a><a class="btn btn-light" href="#">Light</a><a class="btn btn-dark" href="#">Dark</a><a class="btn btn-link" href="#">Link</a>
Outline Button
עותק
<!-- Outline Button --><a class="btn btn-outline-primary" href="#">Primary</a><a class="btn btn-outline-secondary" href="#">Secondary</a><a class="btn btn-outline-success" href="#">Success</a><a class="btn btn-outline-danger" href="#">Danger</a><a class="btn btn-outline-warning" href="#">Warning</a><a class="btn btn-outline-info" href="#">Info</a><a class="btn btn-outline-light" href="#">Light</a><a class="btn btn-outline-dark" href="#">Dark</a><a class="btn btn-outline-link" href="#">Link</a>
Round Button
עותק
<!-- Round Button --><a class="btn btn-round btn-primary" href="#">Primary</a><a class="btn btn-round btn-secondary" href="#">Secondary</a><a class="btn btn-round btn-success" href="#">Success</a><a class="btn btn-round btn-danger" href="#">Danger</a><a class="btn btn-round btn-outline-warning" href="#">Warning</a><a class="btn btn-round btn-outline-info" href="#">Info</a><a class="btn btn-round btn-outline-light" href="#">Light</a><a class="btn btn-round btn-outline-dark" href="#">Dark</a>
Creative Button
עותק
<!-- Creative Button --><a class="btn btn-creative btn-primary" href="#">Primary</a><a class="btn btn-creative btn-secondary" href="#">Secondary</a><a class="btn btn-creative btn-success" href="#">Success</a><a class="btn btn-creative btn-danger" href="#">Danger</a><a class="btn btn-creative btn-warning" href="#">Warning</a><a class="btn btn-creative btn-info" href="#">Info</a><a class="btn btn-creative btn-light" href="#">Light</a><a class="btn btn-creative btn-dark" href="#">Dark</a>
Button with icon
עותק
<!-- Button with icon --><a class="btn btn-primary" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-arrow-down me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 1a.5.5 0 0 1 .5.5v11.793l3.146-3.147a.5.5 0 0 1 .708.708l-4 4a.5.5 0 0 1-.708 0l-4-4a.5.5 0 0 1 .708-.708L7.5 13.293V1.5A.5.5 0 0 1 8 1z"/></svg>Download</a><a class="btn btn-success" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-arrow-repeat me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M11.534 7h3.932a.25.25 0 0 1 .192.41l-1.966 2.36a.25.25 0 0 1-.384 0l-1.966-2.36a.25.25 0 0 1 .192-.41zm-11 2h3.932a.25.25 0 0 0 .192-.41L2.692 6.23a.25.25 0 0 0-.384 0L.342 8.59A.25.25 0 0 0 .534 9z"/><path fill-rule="evenodd" d="M8 3c-1.552 0-2.94.707-3.857 1.818a.5.5 0 1 1-.771-.636A6.002 6.002 0 0 1 13.917 7H12.9A5.002 5.002 0 0 0 8 3zM3.1 9a5.002 5.002 0 0 0 8.757 2.182.5.5 0 1 1 .771.636A6.002 6.002 0 0 1 2.083 9H3.1z"/></svg>Refresh Now</a><a class="btn btn-danger" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-caret-right me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M6 12.796L11.481 8 6 3.204v9.592zm.659.753l5.48-4.796a1 1 0 0 0 0-1.506L6.66 2.451C6.011 1.885 5 2.345 5 3.204v9.592a1 1 0 0 0 1.659.753z"/></svg>Play Now</a><a class="btn btn-warning" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bookmark me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M2 2a2 2 0 0 1 2-2h8a2 2 0 0 1 2 2v13.5a.5.5 0 0 1-.777.416L8 13.101l-5.223 2.815A.5.5 0 0 1 2 15.5V2zm2-1a1 1 0 0 0-1 1v12.566l4.723-2.482a.5.5 0 0 1 .554 0L13 14.566V2a1 1 0 0 0-1-1H4z"/></svg>Bookmark</a><a class="btn btn-info" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-cursor me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M14.082 2.182a.5.5 0 0 1 .103.557L8.528 15.467a.5.5 0 0 1-.917-.007L5.57 10.694.803 8.652a.5.5 0 0 1-.006-.916l12.728-5.657a.5.5 0 0 1 .556.103zM2.25 8.184l3.897 1.67a.5.5 0 0 1 .262.263l1.67 3.897L12.743 3.52 2.25 8.184z"/></svg>Send Now</a><a class="btn btn-light" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check2-circle me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M15.354 2.646a.5.5 0 0 1 0 .708l-7 7a.5.5 0 0 1-.708 0l-3-3a.5.5 0 1 1 .708-.708L8 9.293l6.646-6.647a.5.5 0 0 1 .708 0z"/><path fill-rule="evenodd" d="M8 2.5A5.5 5.5 0 1 0 13.5 8a.5.5 0 0 1 1 0 6.5 6.5 0 1 1-3.25-5.63.5.5 0 1 1-.5.865A5.472 5.472 0 0 0 8 2.5z"/></svg>Active Now</a><a class="btn btn-dark" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-trash me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/><path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/></svg>Delete Item</a><a class="btn btn-primary" href="#"><svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bag me-2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 1a2.5 2.5 0 0 0-2.5 2.5V4h5v-.5A2.5 2.5 0 0 0 8 1zm3.5 3v-.5a3.5 3.5 0 1 0-7 0V4H1v10a2 2 0 0 0 2 2h10a2 2 0 0 0 2-2V4h-3.5zM2 5v9a1 1 0 0 0 1 1h10a1 1 0 0 0 1-1V5H2z"/></svg>Add to Cart</a>
Social Button
עותק
<!-- Social Button --><a class="btn btn-creative btn-primary" href="#"><i class="fa fa-facebook me-2"></i>Facebook</a><a class="btn btn-creative btn-success" href="#"><i class="fa fa-whatsapp me-2"></i>WhatsApp</a><a class="btn btn-creative btn-danger" href="#"><i class="fa fa-youtube me-2"></i>YouTube</a><a class="btn btn-creative btn-warning" href="#"><i class="fa fa-snapchat me-2"></i>SnapChat</a><a class="btn btn-creative btn-info" href="#"><i class="fa fa-twitter me-2"></i>Twitter</a><a class="btn btn-creative btn-danger" href="#"><i class="fa fa-dribbble me-2"></i>Dribbble</a><a class="btn btn-creative btn-primary" href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a><a class="btn btn-creative btn-success" href="#"><i class="fa fa-whatsapp"></i></a><a class="btn btn-creative btn-danger" href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a><a class="btn btn-creative btn-warning" href="#"><i class="fa fa-snapchat"></i></a><a class="btn btn-creative btn-info" href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a><a class="btn btn-creative btn-danger" href="#"><i class="fa fa-dribbble"></i></a>
Circle Button
עותק
<!-- Circle Button --><a class="btn btn-circle btn-primary" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bag-check" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 1a2.5 2.5 0 0 0-2.5 2.5V4h5v-.5A2.5 2.5 0 0 0 8 1zm3.5 3v-.5a3.5 3.5 0 1 0-7 0V4H1v10a2 2 0 0 0 2 2h10a2 2 0 0 0 2-2V4h-3.5zM2 5v9a1 1 0 0 0 1 1h10a1 1 0 0 0 1-1V5H2z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.854 8.146a.5.5 0 0 1 0 .708l-3 3a.5.5 0 0 1-.708 0l-1.5-1.5a.5.5 0 0 1 .708-.708L7.5 10.793l2.646-2.647a.5.5 0 0 1 .708 0z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-success" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bookmark-star" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M2 2a2 2 0 0 1 2-2h8a2 2 0 0 1 2 2v13.5a.5.5 0 0 1-.777.416L8 13.101l-5.223 2.815A.5.5 0 0 1 2 15.5V2zm2-1a1 1 0 0 0-1 1v12.566l4.723-2.482a.5.5 0 0 1 .554 0L13 14.566V2a1 1 0 0 0-1-1H4z"/><path d="M7.84 4.1a.178.178 0 0 1 .32 0l.634 1.285a.178.178 0 0 0 .134.098l1.42.206c.145.021.204.2.098.303L9.42 6.993a.178.178 0 0 0-.051.158l.242 1.414a.178.178 0 0 1-.258.187l-1.27-.668a.178.178 0 0 0-.165 0l-1.27.668a.178.178 0 0 1-.257-.187l.242-1.414a.178.178 0 0 0-.05-.158l-1.03-1.001a.178.178 0 0 1 .098-.303l1.42-.206a.178.178 0 0 0 .134-.098L7.84 4.1z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-danger" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-fullscreen-exit" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M5.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v4A1.5 1.5 0 0 1 4.5 6h-4a.5.5 0 0 1 0-1h4a.5.5 0 0 0 .5-.5v-4a.5.5 0 0 1 .5-.5zm5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v4a.5.5 0 0 0 .5.5h4a.5.5 0 0 1 0 1h-4A1.5 1.5 0 0 1 10 4.5v-4a.5.5 0 0 1 .5-.5zM0 10.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h4A1.5 1.5 0 0 1 6 11.5v4a.5.5 0 0 1-1 0v-4a.5.5 0 0 0-.5-.5h-4a.5.5 0 0 1-.5-.5zm10 1a1.5 1.5 0 0 1 1.5-1.5h4a.5.5 0 0 1 0 1h-4a.5.5 0 0 0-.5.5v4a.5.5 0 0 1-1 0v-4z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-info" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-gear" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8.837 1.626c-.246-.835-1.428-.835-1.674 0l-.094.319A1.873 1.873 0 0 1 4.377 3.06l-.292-.16c-.764-.415-1.6.42-1.184 1.185l.159.292a1.873 1.873 0 0 1-1.115 2.692l-.319.094c-.835.246-.835 1.428 0 1.674l.319.094a1.873 1.873 0 0 1 1.115 2.693l-.16.291c-.415.764.42 1.6 1.185 1.184l.292-.159a1.873 1.873 0 0 1 2.692 1.116l.094.318c.246.835 1.428.835 1.674 0l.094-.319a1.873 1.873 0 0 1 2.693-1.115l.291.16c.764.415 1.6-.42 1.184-1.185l-.159-.291a1.873 1.873 0 0 1 1.116-2.693l.318-.094c.835-.246.835-1.428 0-1.674l-.319-.094a1.873 1.873 0 0 1-1.115-2.692l.16-.292c.415-.764-.42-1.6-1.185-1.184l-.291.159A1.873 1.873 0 0 1 8.93 1.945l-.094-.319zm-2.633-.283c.527-1.79 3.065-1.79 3.592 0l.094.319a.873.873 0 0 0 1.255.52l.292-.16c1.64-.892 3.434.901 2.54 2.541l-.159.292a.873.873 0 0 0 .52 1.255l.319.094c1.79.527 1.79 3.065 0 3.592l-.319.094a.873.873 0 0 0-.52 1.255l.16.292c.893 1.64-.902 3.434-2.541 2.54l-.292-.159a.873.873 0 0 0-1.255.52l-.094.319c-.527 1.79-3.065 1.79-3.592 0l-.094-.319a.873.873 0 0 0-1.255-.52l-.292.16c-1.64.893-3.433-.902-2.54-2.541l.159-.292a.873.873 0 0 0-.52-1.255l-.319-.094c-1.79-.527-1.79-3.065 0-3.592l.319-.094a.873.873 0 0 0 .52-1.255l-.16-.292c-.892-1.64.902-3.433 2.541-2.54l.292.159a.873.873 0 0 0 1.255-.52l.094-.319z"/><path fill-rule="evenodd" d="M8 5.754a2.246 2.246 0 1 0 0 4.492 2.246 2.246 0 0 0 0-4.492zM4.754 8a3.246 3.246 0 1 1 6.492 0 3.246 3.246 0 0 1-6.492 0z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-danger" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-gear" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8.837 1.626c-.246-.835-1.428-.835-1.674 0l-.094.319A1.873 1.873 0 0 1 4.377 3.06l-.292-.16c-.764-.415-1.6.42-1.184 1.185l.159.292a1.873 1.873 0 0 1-1.115 2.692l-.319.094c-.835.246-.835 1.428 0 1.674l.319.094a1.873 1.873 0 0 1 1.115 2.693l-.16.291c-.415.764.42 1.6 1.185 1.184l.292-.159a1.873 1.873 0 0 1 2.692 1.116l.094.318c.246.835 1.428.835 1.674 0l.094-.319a1.873 1.873 0 0 1 2.693-1.115l.291.16c.764.415 1.6-.42 1.184-1.185l-.159-.291a1.873 1.873 0 0 1 1.116-2.693l.318-.094c.835-.246.835-1.428 0-1.674l-.319-.094a1.873 1.873 0 0 1-1.115-2.692l.16-.292c.415-.764-.42-1.6-1.185-1.184l-.291.159A1.873 1.873 0 0 1 8.93 1.945l-.094-.319zm-2.633-.283c.527-1.79 3.065-1.79 3.592 0l.094.319a.873.873 0 0 0 1.255.52l.292-.16c1.64-.892 3.434.901 2.54 2.541l-.159.292a.873.873 0 0 0 .52 1.255l.319.094c1.79.527 1.79 3.065 0 3.592l-.319.094a.873.873 0 0 0-.52 1.255l.16.292c.893 1.64-.902 3.434-2.541 2.54l-.292-.159a.873.873 0 0 0-1.255.52l-.094.319c-.527 1.79-3.065 1.79-3.592 0l-.094-.319a.873.873 0 0 0-1.255-.52l-.292.16c-1.64.893-3.433-.902-2.54-2.541l.159-.292a.873.873 0 0 0-.52-1.255l-.319-.094c-1.79-.527-1.79-3.065 0-3.592l.319-.094a.873.873 0 0 0 .52-1.255l-.16-.292c-.892-1.64.902-3.433 2.541-2.54l.292.159a.873.873 0 0 0 1.255-.52l.094-.319z"/><path fill-rule="evenodd" d="M8 5.754a2.246 2.246 0 1 0 0 4.492 2.246 2.246 0 0 0 0-4.492zM4.754 8a3.246 3.246 0 1 1 6.492 0 3.246 3.246 0 0 1-6.492 0z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-primary" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-eye" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M16 8s-3-5.5-8-5.5S0 8 0 8s3 5.5 8 5.5S16 8 16 8zM1.173 8a13.134 13.134 0 0 0 1.66 2.043C4.12 11.332 5.88 12.5 8 12.5c2.12 0 3.879-1.168 5.168-2.457A13.134 13.134 0 0 0 14.828 8a13.133 13.133 0 0 0-1.66-2.043C11.879 4.668 10.119 3.5 8 3.5c-2.12 0-3.879 1.168-5.168 2.457A13.133 13.133 0 0 0 1.172 8z"/><path fill-rule="evenodd" d="M8 5.5a2.5 2.5 0 1 0 0 5 2.5 2.5 0 0 0 0-5zM4.5 8a3.5 3.5 0 1 1 7 0 3.5 3.5 0 0 1-7 0z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-success" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-chat-dots" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M2.678 11.894a1 1 0 0 1 .287.801 10.97 10.97 0 0 1-.398 2c1.395-.323 2.247-.697 2.634-.893a1 1 0 0 1 .71-.074A8.06 8.06 0 0 0 8 14c3.996 0 7-2.807 7-6 0-3.192-3.004-6-7-6S1 4.808 1 8c0 1.468.617 2.83 1.678 3.894zm-.493 3.905a21.682 21.682 0 0 1-.713.129c-.2.032-.352-.176-.273-.362a9.68 9.68 0 0 0 .244-.637l.003-.01c.248-.72.45-1.548.524-2.319C.743 11.37 0 9.76 0 8c0-3.866 3.582-7 8-7s8 3.134 8 7-3.582 7-8 7a9.06 9.06 0 0 1-2.347-.306c-.52.263-1.639.742-3.468 1.105z"/><path d="M5 8a1 1 0 1 1-2 0 1 1 0 0 1 2 0zm4 0a1 1 0 1 1-2 0 1 1 0 0 1 2 0zm4 0a1 1 0 1 1-2 0 1 1 0 0 1 2 0z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-danger" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check2" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M13.854 3.646a.5.5 0 0 1 0 .708l-7 7a.5.5 0 0 1-.708 0l-3.5-3.5a.5.5 0 1 1 .708-.708L6.5 10.293l6.646-6.647a.5.5 0 0 1 .708 0z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-info" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-cursor-fill" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M14.082 2.182a.5.5 0 0 1 .103.557L8.528 15.467a.5.5 0 0 1-.917-.007L5.57 10.694.803 8.652a.5.5 0 0 1-.006-.916l12.728-5.657a.5.5 0 0 1 .556.103z"/></svg></a><a class="btn btn-circle btn-danger" href="#"><svg width="18" height="18" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-easel" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M8.473.337a.5.5 0 0 0-.946 0L6.954 2h2.092L8.473.337zM12.15 11h-1.058l1.435 4.163a.5.5 0 0 0 .946-.326L12.15 11zM8.5 11h-1v2.5a.5.5 0 0 0 1 0V11zm-3.592 0H3.85l-1.323 3.837a.5.5 0 1 0 .946.326L4.908 11z"/><path fill-rule="evenodd" d="M14 3H2v7h12V3zM2 2a1 1 0 0 0-1 1v7a1 1 0 0 0 1 1h12a1 1 0 0 0 1-1V3a1 1 0 0 0-1-1H2z"/></svg></a>
Large Button
עותק
<!-- Large Button --><a class="btn btn-lg btn-primary" href="#">Primary</a><a class="btn btn-lg btn-secondary" href="#">Secondary</a><a class="btn btn-lg btn-success" href="#">Success</a><a class="btn btn-lg btn-danger" href="#">Danger</a><a class="btn btn-lg btn-warning" href="#">Warning</a><a class="btn btn-lg btn-info" href="#">Info</a><a class="btn btn-lg btn-light" href="#">Light</a><a class="btn btn-lg btn-dark" href="#">Dark</a>
Small Button
עותק
<!-- Small Button --><a class="btn btn-sm btn-primary" href="#">Primary</a><a class="btn btn-sm btn-secondary" href="#">Secondary</a><a class="btn btn-sm btn-success" href="#">Success</a><a class="btn btn-sm btn-danger" href="#">Danger</a><a class="btn btn-sm btn-warning" href="#">Warning</a><a class="btn btn-sm btn-info" href="#">Info</a><a class="btn btn-sm btn-light" href="#">Light</a><a class="btn btn-sm btn-dark" href="#">Dark</a>