טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Card
Bootstrap Card
עותק
<!-- Bootstrap Card --><div class="card position-relative shadow-sm"><img class="card-img-top" src="img/bg-img/1.jpg" alt=""><span class="badge bg-warning text-dark position-absolute card-badge">Now $24</span><div class="card-body"><h2>Howdy, Affan!</h2><p>Affan is a modern and latest technology based mobile template. It's come with creative design &amp; progressive web app (PWA) features.</p><a class="btn btn-primary" href="#">Learn More</a></div></div>
Now $24

Howdy, Affan!

Affan is a modern and latest technology based mobile template. It's come with creative design & progressive web app (PWA) features.

Learn More
Card 02
עותק
<!-- Card 02 --><div class="card"><div class="card-body text-center p-5"><img class="mb-4" src="img/bg-img/19.png" alt=""><h2 class="mb-4">Creative ideas for your company</h2><a class="btn btn-creative btn-danger btn-lg" href="#">Discover More</a></div></div>

Creative ideas for your company

Discover More
Card 03
עותק
<!-- Card 03 --><div class="card card-round"><div class="card-body d-flex align-items-center"><div class="card-img-wrap"><img src="img/bg-img/2.jpg" alt=""></div><div class="card-content"><h5 class="mb-3">Stunning creative branding ideas</h5><a class="btn btn-info btn-round" href="#">Get yours idea</a></div></div></div>
Stunning creative branding ideas
Get yours idea
Card 04
עותק
<!-- Card 04 --><div class="card card-gradient-bg"><div class="card-body p-5"><h2 class="display-2 mb-4 font-weight-bold">Get free consultation</h2><a class="btn btn-lg btn-light btn-round" href="#">Contact Now</a></div></div>

Get free consultation

Contact Now
Card 05
עותק
<!-- Card 05 --><div class="card card-bg-img bg-img bg-overlay" style="background-image: url("img/bg-img/3.jpg")"><div class="card-body p-5"><h2 class="text-white display-3 font-weight-bold mb-4">Modern branding ideas</h2><a class="btn btn-warning" href="#">View details</a></div></div>

Modern branding ideas

View details
Card 06
עותק
<!-- Card 06 --><div class="card bg-primary"><div class="card-body p-5"><svg width="48" height="48" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-cpu text-white mb-3" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M5 0a.5.5 0 0 1 .5.5V2h1V.5a.5.5 0 0 1 1 0V2h1V.5a.5.5 0 0 1 1 0V2h1V.5a.5.5 0 0 1 1 0V2A2.5 2.5 0 0 1 14 4.5h1.5a.5.5 0 0 1 0 1H14v1h1.5a.5.5 0 0 1 0 1H14v1h1.5a.5.5 0 0 1 0 1H14v1h1.5a.5.5 0 0 1 0 1H14a2.5 2.5 0 0 1-2.5 2.5v1.5a.5.5 0 0 1-1 0V14h-1v1.5a.5.5 0 0 1-1 0V14h-1v1.5a.5.5 0 0 1-1 0V14h-1v1.5a.5.5 0 0 1-1 0V14A2.5 2.5 0 0 1 2 11.5H.5a.5.5 0 0 1 0-1H2v-1H.5a.5.5 0 0 1 0-1H2v-1H.5a.5.5 0 0 1 0-1H2v-1H.5a.5.5 0 0 1 0-1H2A2.5 2.5 0 0 1 4.5 2V.5A.5.5 0 0 1 5 0zm-.5 3A1.5 1.5 0 0 0 3 4.5v7A1.5 1.5 0 0 0 4.5 13h7a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-7A1.5 1.5 0 0 0 11.5 3h-7zM5 6.5A1.5 1.5 0 0 1 6.5 5h3A1.5 1.5 0 0 1 11 6.5v3A1.5 1.5 0 0 1 9.5 11h-3A1.5 1.5 0 0 1 5 9.5v-3zM6.5 6a.5.5 0 0 0-.5.5v3a.5.5 0 0 0 .5.5h3a.5.5 0 0 0 .5-.5v-3a.5.5 0 0 0-.5-.5h-3z"/></svg><h2 class="text-white">Modern branding ideas</h2><p class="text-white mb-0">Affan is a modern and latest technology based mobile template.</p></div></div>

Modern branding ideas

Affan is a modern and latest technology based mobile template.